Pravidlá programu služby Gmail

Pravidlá programu služby Gmail zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní pozitívneho dojmu všetkých používateľov služby Gmail. Tieto pravidlá sa môžu meniť, preto túto stránku občas skontrolujte. Ďalšie informácie nájdete tiež v Zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

Spam a hromadná pošta

Nepoužívajte službu Gmail na šírenie spamu a nevyžiadanej komerčnej pošty.

Nie je povolené používať službu Gmail na odosielanie pošty v rozpore so zákonom CAN-SPAM a inými zákonmi na ochranu pred spamom, odosielať neautorizovanú poštu prostredníctvom otvorených serverov tretích strán a šíriť e-mailové adresy ľubovoľnej osoby bez jej súhlasu.

Nie je povolené automatizovať rozhranie služby Gmail na odosielanie, odstraňovanie a filtrovanie pošty spôsobom, ktorý zavádza alebo podvádza používateľov.

Vezmite do úvahy, že vaše vnímanie nevyžiadanej alebo nežiaducej pošty sa môže líšiť od vnímania príjemcov vašich správ. Pri odosielaní pošty veľkému počtu príjemcov postupujte obozretne. Platí to aj v prípade, že príjemcovia v minulosti súhlasili s prijímaním správ od vás. Keď používatelia služby Gmail označia správy ako spam, zvýši sa pravdepodobnosť, že správy odoslané vami v budúcnosti naše systémy na ochranu pred zneužitím tiež klasifikujú ako spam.

Vytváranie a používanie viacerých účtov Gmail

Nevytvárajte ani nepoužívajte viaceré účty s cieľom zneužiť pravidlá služby Google, obísť obmedzenia účtu Gmail, obísť filtre alebo inak porušiť obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na váš účet. (Ak vás napríklad zablokoval iný používateľ alebo je váš účet Gmail zakázaný pre zneužitie, nevytvárajte náhradný účet a nevyužívajte ho na podobnú aktivitu.)

Nie je povolené ani vytvárať účty Gmail automatizovanými spôsobmi ani ich kupovať, predávať, vymieňať či predávať ďalej.

Malvér

Nepoužívajte službu Gmail na prenášanie vírusov, malvéru, červov, chýb, trójskych koní, poškodených súborov ani žiadnych iných položiek deštruktívneho alebo podvodného charakteru. Okrem toho nešírte obsah, ktorý poškodzuje alebo narúša prevádzku sietí, serverov alebo inej infraštruktúry vo vlastníctve spoločnosti Google alebo iných subjektov.

Podvod, phishing a ďalšie klamlivé postupy

Nesmiete vstupovať do účtu Gmail iného používateľa bez jeho výslovného povolenia. Nepoužívajte službu Gmail na klamanie, zavádzanie ani podvádzanie iných používateľov s cieľom naviesť ich na zdieľanie informácií pod falošnými zámienkami.

Nepoužívajte phishing na získanie údajov používateľov, ako sú napríklad prihlasovacie údaje, heslá, finančné údaje a identifikačné čísla pridelené štátom. Nepoužívajte službu Gmail v rámci schémy na podvedenie iných osôb.

Bezpečnosť detí

Spoločnosť Google absolútne netoleruje obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí. Ak sa dozvieme o takomto obsahu, v súlade so zákonom to nahlásime organizácii National Center for Missing and Exploited Children. Môžeme tiež podniknúť disciplinárne opatrenia (vrátanie zrušenia) voči účtom Gmail osôb, ktoré sa na takejto činnosti podieľajú.

Autorské práva

Rešpektujte zákony o autorských právach. Neporušujte cudzie práva duševného vlastníctva (vrátane patentu, ochranných známok, obchodného tajomstva a iných vlastníckych práv). Nie je povolené ani navádzať a presviedčať ostatných, aby porušovali práva duševného vlastníctva. Porušenie autorských práv môžete nahlásiť spoločnosti Google prostredníctvom tohto formulára.

Obťažovanie

Nepoužívajte službu Gmail na obťažovanie, zastrašovanie ani ohrozovanie iných osôb. Ak sa zistí, že používateľ používa službu Gmail na tieto účely, jeho účet môže byť zakázaný.

Nelegálna aktivita

Dodržujte zákony. Nepoužívajte službu Gmail na podporovanie, napomáhanie ani organizovanie nezákonných aktivít.