Mga Patakaran ng Programa ng Gmail

Nalalapat sa Gmail ang Mga Patakaran ng Programa sa ibaba. Mahalaga ang tungkulin ng mga patakaran sa pagpapanatili ng positibong karanasan para sa lahat ng gumagamit ng Gmail.

Kailangan naming pigilan ang mga pang-aabusong puwedeng makaapekto sa kakayahan naming maibigay ang mga serbisyong ito, at hinihiling namin sa lahat na sundin ang mga patakaran sa ibaba para matulungan kaming makamit ang layuning ito. Sa oras na maabisuhan kami tungkol sa isang posibleng paglabag sa patakaran, posible naming suriin ang content at puwede kaming magsagawa ng pagkilos, kasama ang paglimita o pagwawakas sa access ng isang user sa mga produkto ng Google. Kung na-disable ang iyong account, at sa palagay mo ay hindi dapat ito nangyari, sundin ang mga tagubilin sa page na ito.

Puwede kaming magsagawa ng pagkilos sa mga account na lalampas sa mga limitasyon sa quota ng storage. Halimbawa, puwede naming ipagbawal ang pagpapadala o pagtanggap ng mga mensahe kung lampas ka na sa iyong quota ng storage. Posible ring mag-delete kami ng content sa iyong account kung hindi mo mababawasan ang ginagamit mong storage o kung hindi ka makakakuha ng sapat na karagdagang storage. Magbasa pa tungkol sa mga quota ng storage dito.

Tiyaking pana-panahon mo itong babalikan, dahil posibleng magbago ang mga patakarang ito. Sumangguni sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google’ para sa higit pang impormasyon.

Mag-ulat ng pang-aabuso

Kung sa palagay mo ay lumabag ang isang account sa aming Mga Patakaran ng Programa, maraming paraan para maiulat ito:

  • Para sa pangkalahatang pang-aabuso, gamitin ang form na ito
  • Para sa paghahanda sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa bata, gamitin ang form na ito
  • Para sa mga paglabag sa copyright, gamitin ang form na ito

Kawalan ng Aktibidad sa Account

Gamitin ang produkto para manatiling aktibo. Kasama sa aktibidad ang pag-access sa produkto o sa content nito nang kahit bawat 2 taon lang. Posibleng magsagawa kami ng pagkilos sa mga hindi aktibong account, na puwedeng kabilangan ng pag-delete ng iyong mga mensahe sa produkto. Magbasa pa rito.

Spam at Maramihang Mail

Huwag gamitin ang Gmail upang magbahagi ng spam o ng hindi hinihinging komersyal na mail.

Hindi ka pinapayagang gamitin ang Gmail upang magpadala ng email na lumalabag sa CAN-SPAM Act o iba pang mga batas na laban sa spam; magpadala ng walang pahintulot na email sa pamamagitan ng bukas at third-party na mga server o mamahagi ng mga email address ng sinumang tao nang walang pahintulot nila.

Hindi ka pinapayagang i-automate ang interface ng Gmail, upang magpadala, mag-delete o mag-filter ng mga email, sa isang paraan na manlilito o manlilinlang sa mga user.

Pakitandaan na ang pagpapakahulugan mo sa "hindi hinihingi" o "hindi gusto" na mail ay maaaring iba sa pananaw ng mga tatanggap ng iyong email. Gamitin ang mahusay na pagpapasya kapag nagpapadala ng email sa maraming tatanggap, kahit na dati nang pinili ng mga tatanggap na makatanggap ng mga email mula sa iyo. Kapag minarkahan ng mga user ng Gmail ang mga email bilang spam, pinapataas nito ang posibilidad na ang mga mensahe na ipapadala mo sa hinaharap ay uuriin din bilang spam ng aming mga system laban sa pang-aabuso.

Ang Paggawa at Paggamit ng Maraming Gmail Account

Huwag gumawa ng maraming account upang abusuhin ang mga patakaran ng Google, i-bypass ang mga limitasyon ng Gmail account, dayain ang mga filter o kaya, ipawalang-saysay ang mga paghihigpit na inilagay sa account mo. (Halimbawa, kung na-block ka ng isa pang user o na-disable ang iyong Gmail account dahil sa pang-aabuso, huwag gumawa ng pamalit na account na nagsasagawa ng parehong aktibidad.)

Hindi ka rin pinapayagang gumawa ng mga Gmail account sa naka-automate na paraan o bumili, magbenta, makipag-trade o muling magbenta ng mga Gmail account sa iba.

Malware

Huwag gamitin ang Gmail upang magpadala ng mga virus, malware, worm, depekto, Trojan horse, sirang file o anumang iba pang mga item na likas na nakakasira o nakakalinlang. Dagdag pa rito, huwag magbahagi ng content na nakakapinsala o nakakaantala sa pagpapatakbo ng mga network, server o iba pang imprastraktura na pagmamay-ari ng Google o iba pa.

Panloloko, Phishing at iba pang Mga Mapanlinlang na Kasanayan

Hindi mo puwedeng i-access ang Gmail account ng isa pang user nang walang tahasang pahintulot.

Huwag gamitin ang Gmail para sa phishing. Iwasang manghingi o mangolekta ng sensitibong data, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa mga password, pinansyal na detalye, at mga numero ng Social Security.

Huwag magpadala ng mga mensahe para manloko, manlinlang, o mandaya ng ibang user sa pagbabahagi ng impormasyon nang nagpapanggap. Kabilang dito ang pagpapanggap na ibang tao, kumpanya, o entity na may intensyong mandaya o manlinlang.

Kaligtasan ng Bata

Ang Google ay may zero-tolerance na patakaran laban sa koleksyon ng imahe ng sekswal na pang-aabuso sa bata. Kapag nalaman namin ang naturang content, iuulat namin ito sa National Center for Missing and Exploited Children gaya ng inaatas ng batas. Maaari rin kaming magpataw ng kaparusahan, kasama ang pagwawakas, laban sa Mga Gmail account ng mga sangkot.

Ipinagbabawal ng Google ang paghahanda sa bata na tinutukoy bilang isang hanay ng mga pagkilos na naglalayong bumuo ng ugnayan sa isang bata para mabawasan ang inhibisyon ng bata bilang paghahanda para sa pang-aabusong sekswal, pagpupuslit, o iba pang pananamantala.

Kung sa palagay mo ay nasa panganib ng pang-aabuso, pagpupuslit, o pananamantala ang isang bata o kaya ay nakaranas siya ng ganito, makipag-ugnayan agad sa iyong lokal na nagpapatupad ng batas.j

Kung nag-ulat ka na sa nagpapatupad ng batas at kailangan mo pa rin ng tulong, o kung mayroon kang mga alalahaning nahaharap o naharap ang isang bata sa panganib gamit ang Gmail, puwede mong iulat ang gawi sa Google gamit ang form na ito. Pakitandaang puwede mong i-block palagi ang sinumang taong hindi mo gustong makipag-ugnayan sa iyo sa Gmail.

Copyright

Igalang ang mga batas ng copyright. Huwag lumabag sa mga karapatan sa intelektwal na pag-aari ng iba, kasama ang mga karapatan sa patent, trademark, lihim ng negosyo o iba pang mga karapatan sa pag-aari. Hindi ka rin pinapayagang manghikayat o manghimok ng paglabag sa mga karapatan sa intelektwal na pag-aari. Maaari mong iulat sa Google ang paglabag sa copyright sa pamamagitan ng paggamit sa form na ito.

Panliligalig

Huwag gamitin ang Gmail upang manligalig, manakot o magbanta ng ibang tao. Maaaring i-disable ang account ng sinumang mapag-alamang gumagamit ng Gmail para sa mga layuning ito.

Ilegal na Aktibidad

Panatilihin itong legal. Huwag gamitin ang Gmail upang magtaguyod, magplano o magsagawa ng mga aktibidad na labag sa batas.