ជើង​ហោះហើរ

ពេលវេលា​សម្រាប់​ការដំឡើង​កំណែ

មើល​ទៅ​ត្រូវ​កែលម្អ​កម្មវិធី​រុករក​តាម​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នកហើយ។ ដើម្បី​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍ Google ជើង​ហោះ​ហើរ​​ល្អ​បំផុត សូម​ដំឡើង​កំណែ​ទៅ កម្មវិធី​រុករក​តាម​អ៊ីនធឺណិត​មួយ​ក្នុងចំណោម​កម្មវិធីរុករក​តាម​អ៊ីនធឺណិត​​ដែល​ស្គាល់

អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើសរើស​មិន​អី​ទេបន្ត​ដំណើរការ​ចុះ ប៉ុន្តែ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​មើល​ទៅ​ខុសគ្នា ឬ​មិន​ដំណើរការ​ដូច​ការ​រំពឹង​ទុក។

មិន​អីទេ បន្ត​ដំណើរការចុះ
កម្មវិធី Google
ម៉ឺនុយដើម